Ty3-3Ty3-4Ty3-5Ty3-6Ty3-7Ty3-8Ty3-9Ty3-10Ty3-11Ty3-12Ty3-13Ty3-14Ty3-15Ty3-16Ty3-17Ty3-18Ty3-19Ty3-20Ty3-21Ty3-22